Chiller Hyfra 80 kW

Wyna­jem chiller Hyfra 80 kW | Wyna­jem sprzę­tu HVAC Różnego rodza­ju pro­cesy chemiczne, bądź prze­mysłowe od więk­szoś­ci z Nas wyma­ga­ją stabilnej […]

Read Full News

Chiller Trane 200 kW

Wyna­jem chiller Trane 200 kW | Wyna­jem urządzeń i sprzę­tu HVAC Nieza­wodne rozwiąza­nia pozwala­jące cieszyć się najwyższą wyda­jnoś­cią oraz bez­pieczeńst­wem. Tymczasowe […]

Read Full News

Chiller MAS 150 kW

Wyna­jem chiller MAS 150 kW | Wyna­jem sprzę­tu chłod­niczego To co wyróż­nia Naszą Fir­mę to fachowe doradzt­wo, dłu­go­let­nie doświad­cze­nie, jak […]

Read Full News