Chiller MAS 150 kW

Wyna­jem chiller MAS 150 kW | Usłu­gi naj­mu krótkoter­mi­nowego i dłu­goter­mi­nowego Sprzę­tu chłod­niczego ChillerTech ofer­u­je najbo­gat­szą lin­ię urządzeń chłod­niczych dostosowaną […]

Posted on 02:26