Chiller Carrier AquaSnap 140 kW
admin Posted on 01:58

Chiller Carrier AquaSnap 140 kW

Chiller Car­ri­er AquaS­nap 140 kW | ChillerTechWyna­jem sprzę­tu chłodniczego

ChillerTech ofer­u­je najbo­gat­szą lin­ię urządzeń chłod­niczych dos­tosowaną pod indy­wid­u­alne potrze­by Klien­ta dowol­nego pro­du­cen­ta, jak również dowol­nej mocy chłod­niczej. Jesteśmy w stanie zapewnić urządze­nie chłod­nicze ide­al­nie dopa­sowane do określonych sys­temów mechan­icznych. Pełn­imy również usłu­gi krótkoter­mi­nowego oraz dłu­goter­mi­nowego wyna­j­mu agre­gatów wody lodowej i dry cool­erów o mocy od 1 kW, a kończąc na urządzeni­ach prze­mysłowych o wiel­kich mocach 1,5 MW.

Parametry urządzenia:

 Wyda­jność
Moc chłod­nicza     140 kW  
Wyda­jność 2,74 EER
Ilość czyn­ni­ka chłod­niczego na obwód R410a 25 kg
Poziom mocy akustycznej   90 dBA
Poziom ciśnienia akustycznego 58 dBA
                        Parown­ik                                                                                                  Skraplacz
Typ Pły­towy lutowany    Rodzaj skraplacza Chłod­zony powietrzem
Tem­per­atu­ra wyjścia     14,0 C Wenty­la­to­ry skraplacza Wenty­la­to­ry cichobieżne
Tem­per­atu­ra wejścia     7,0 C Ilość wenty­la­torów skraplacza 2
Przepływ zale­cany     20,4 l/s Przepływ powi­etrza przez skraplacz 10026 l/s
Ciśnie­nie wskazane     2,5 BAR Zas­tosowanie falownika Tak
Rodzaj płynu glikol roz­cieńc­zony z wodą/woda        
 Elektryka
Napię­cie 400V/50Hz/3Ph   F.L.A 118,10 A
Moc nom­i­nal­na 62 kW F.L.I  65,40 kW
Pobór mocy sprężarki 48 kW        
 Infor­ma­c­je ogóle
Dłu­gość 2050 mm   Ciężar roboczy 956 kg
Sze­rokość 2258 mm Ciężar roboczy przy transporcie  1010 kg
Wysokość 1330 mm Numer seryjny 30RBSY140-0012-PE-
Rok pro­dukcji 26/10/2012 r.   Kod art. M2012350665

Sprzedaż i wynajem agregatów wody lodowej Carrier

Chiller gotowy do naty­ch­mi­as­towej pra­cy u Klien­ta. Chiller jest przys­tosowany do pra­cy na zewnątrz, jak również wewnątrz hali pro­duk­cyjnej, bądź hali mag­a­zynowej. Wszelkiego rodza­ju infor­ma­cję na tem­at gwarancji (CZYTAJ WIĘCEJ NA TEMAT WARUNKÓW GWARANCJI)

Sprzedaż i mon­taż agre­gatów wody lodowej oraz dry cool­erów dowol­nej mocy chłod­niczej, jak również pro­du­cen­ta. Posi­adamy w swej ofer­cie nowe i uży­wane, lecz w pełni sprawne chillery, dry cool­ery, pompy wody, wymi­en­ni­ki ciepła, sprężar­ki oraz inne podze­społy chłod­nicze. Dzi­ałamy na tere­nie całej Pol­s­ki. ChillerTech pro­jek­tu­je, budu­je oraz mod­ern­izu­je wszelkiego rodza­ju insta­lac­je i sys­te­my wody lodowej. Zapew­ni­amy odpowied­ni przepływ, a także tem­per­aturę medi­um chłodzącego. 

Chiller Carrier AquaSnap 140 kW | ChillerTech — Wynajem sprzętu chłodniczego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *