Wynajem chiller MAS 150 kW
admin Posted on 22:05

Chiller MAS 150 kW

Wyna­jem chiller MAS 150 kW | Wyna­jem sprzę­tu chłodniczego

To co wyróż­nia Naszą Fir­mę to fachowe doradzt­wo, dłu­go­let­nie doświad­cze­nie, jak również wyk­wal­i­fikowana kadra. Nasza Fir­ma dzi­ała na rynku HVAC już od blisko 20 lat. Sze­ro­ki zakres ofer­owanych usług m.in. najwyższej jakoś­ci usłu­gi wyna­j­mu krótkoter­mi­nowego, jak również dłu­goter­mi­nowego agre­gatów wody lodowej. Ofer­tę ChillerTech wzbo­ga­ca­ją zarówno usłu­gi doboru urządzeń pod indy­wid­u­alne oczeki­wa­nia Naszego Klienta. 

Agre­gaty wody lodowej wiodą­cych marek pozwala­jące Nam na znaczące zre­dukowanie kosztów. Urządzenia chłod­nicze, jak również kli­matyza­cyjne z funkcją Free cool­ing, bądź odzyskiem ciepła. Nowe i uży­wane chillery z gwarancją

Wynajem chiller MAS 150 kW

W swej ofer­cie posi­adamy agre­gat wody lodowej zwany również chiller mar­ki MAS o mocy chłod­niczej 150 kW. Urządze­nie zna­j­du­jące się w Naszej ofer­cie wyposażone jest w dodatkowy/opcjonalny mod­uł hydrauliczny. Mod­uł hydrauliczny jest to dodatkowe wyposaże­nie urządzenia/sprzętu w pojem­nik w‑zbiorczy, jak również pom­pę wody. Czy­taj więcej na tem­at zalet jakie daje Nam stosowanie zbiorników buforowych. Czy­taj…

Specyfikacja urządzenia MAS 150 kWWynajem chiller MAS 150 kW

  • Pro­du­cent: MAS
  • Typ urządzenia: ACP-160–30-P-S-AC‑H
  • Numer seryjny: S09057‑1
  • Data pro­dukcji: 2009 r.
  • Zas­tosowany czyn­nik chłod­niczy: R407C
  • Max pobór mocy: 77,2 kW
  • Max prąd pra­cy: 131,3 A
  • Wymi­ary: dłu­gość — 2740 mm ; sze­rokość — 2170 mm ; wysokość — 1995 mm

Używane chillery MAS

Sze­ro­ka ofer­ta pozwala Nam dostar­czyć dowolne urządzenia o ściśle określonych para­me­tra­ch żądanych przez Naszego Klien­ta. Chillery dowol­nej wyda­jnoś­ci chłod­niczej w zakre­sie od 4 kW, aż po chillery prze­mysłowe o mocy 1 MW. Pozwól, aby Twoi­mi urządzeni­a­mi zaopiekowali się Spec­jal­iś­ci. Insta­lac­je oparte o wodę lodową to bard­zo wyda­jny sys­tem chłodzenia, który pozwala Nam na długą żywot­ność, a także najwyższą wydajność.

Skon­tak­tuj się z Nami już dziś, bądź wypełnij for­mu­la­rz.

Wynajem chiller MAS 150 kW | Wynajem sprzętu chłodniczego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.