Wynajem chiller Trane 50 kW
admin Posted on 19:29

Chiller Trane 50 kW

Chiller Trane 50 kW | Wyna­jem sprzę­tu chłodniczego

Najwyższa wyda­jność, kom­pak­towa budowa, a także beza­waryj­na pra­ca to cechy jakie posi­ada­ją agre­gaty wody lodowej mar­ki Trane. Chillery zna­j­du­jące się w Naszej ofer­cie to wyse­lekcjonowane urządzenia chłod­nicze pozwala­jące Naszym Klien­tom na wiele korzyś­ci. Agre­gaty wody lodowej renomowanych pro­du­cen­tów, w tym mar­ki Trane o wyda­jnoś­ci od 4 kW, aż po prze­mysłowe chillery o mocy 1 MW. 

Korzyści

 • Zmniejs­zone odd­zi­ały­wanie na Środowisko. Innowa­cyjne urządzenia chłod­nicze z retro­f­item pozwala­ją­cym na zmniejsze­nie odd­zi­ały­wa­nia urządzeń HVAC na Nasze Środowiska, aż o 40%. Dba­jmy o Nasze Środowisko.
 • Najwyższa wyda­jność. Wyse­lekcjonowane podze­społy chłod­nicze, które cechu­ją się wysoką wyda­jnoś­cią przy nis­kich kosz­tach eksploat­acji. Zas­tosowane sprężar­ki typu scroll pozwala­ją Nam na cichą, a przede wszys­tkim efek­ty­wną pracę. Chiller Trane 50 kW został w dodatku wyposażony w dodatkową izo­lację sprężarek, która znacznie popraw­ia cichą pracę urządzenia. 
 • Kom­pak­towa budowa. Chillery o kom­pak­towych rozmi­arach pozwala­ją­cych na usad­owie­nie w dowol­nym miejs­cu. Agre­gat wody lodowej chłod­zony powi­etrzem mar­ki Trane o mocy chłod­niczej 50 kW.

Wynajem chiller Trane 50 kW

Tym­cza­sowe rozwiąza­nia, które zapewnią Two­jej Fir­mie żądany para­metr w każdy dzień. Kom­pletne rozwiąza­nia pozwala­jące na wysoką wyda­jność. Usłu­gi wyna­j­mu krótkoter­mi­nowego i dłu­goter­mi­nowego sprzę­tu chłod­niczego, w tym agre­gatów wody lodowej/chillerów, jak również dry cool­erów.

Wybierając Nas zyskujesz:

 1. Wysok­iej jakoś­ci rozwiąza­nia z dziedziny chłod­nict­wa i klimatyzacji.
 2. Beza­waryjne urządzenia speł­ni­a­jące Two­je wyma­gania na najwyższym poziomie. 
 3. Najwyższa wyda­jność to jed­na z najważniejszych cech jakie posi­ada­ją urządzenia ofer­owane przez Naszą Firmę. 
 4. Dogodne warun­ki Naj­mu sprzę­tu chłodniczego.

Specyfikacja techniczna urządzenia

 • Pro­du­cent: Trane
 • Mod­el: CGA200RDAB-R22 (SMF)
 • Typ: 2999090
 • Numer seryjny: J0713672
 • Moc chłod­nicza: 51.4 kW
 • Zas­tosowany czyn­nik chłod­niczy oraz jego ilość: R407C – ilość 11 kg
 • Wymi­ary: dłu­gość – 2200 mm; sze­rokość – 1050 mm; wysokość – 1230 mm
 • Króćce połączeniowe: gwin­towane zewnętrzne 1½”
 • Zakres pra­cy: od ‑10 C do 45 C

Wynajem agregatu wody lodowej Trane 50 kW | Sprzedaż i wynajem sprzętu chłodniczego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *