Wynajem chiller Uniflair 250 kW
admin Posted on 20:01

Chiller Uniflair 240 kW

Chiller Uni­flair 250 kW | Wyna­jem sprzę­tu chłodniczego

Chillery zna­j­du­ją coraz to szer­sze zas­tosowanie do chłodzenia prz­eróżnych pro­cesów chemicznych, prze­mysłowych, bądź pro­duk­cyjnych. Opc­ja Free cool­ing jest coraz częś­ciej wyko­rzysty­wana w różnego rodza­ju agre­gat­ach wody lodowej, która niesie za sobą wiele korzyś­ci. Rozwiąza­nia tego typu przede wszys­tkim pozwala­ją Nam na znaczne ogranicze­nie pra­cy sprężarek chłod­niczych. Free cool­ing wpły­wa również korzys­tanie na funkcjonowanie i żywot­ność samego urządzenia, z racji na zmniejs­zoną ilość przepra­cow­anych roboc­zo-godzin sprzętu.Wynajem chiller Uniflair 250 kW

Chillery zna­j­du­jące się w Naszej ofer­cie to wyse­lekcjonowane urządzenia cechu­jące się przede wszys­tkim innowa­cyjną budową, które pozwala­ją Nam wciąż posz­erzań możli­woś­ci urządzeń z rynku HVAC. Agre­gaty wody lodowej z opcją Free cool­ing, bądź opcją odzysku ciepła to ide­alne rozwiązanie, gdzie para­metr żądany jest dość wyso­ki. To pozwala Nam na znaczne oszczęd­noś­ci, gdy tem­per­atu­ra na zewnątrz jest niższa niż para­metr zadany.

Chillery, jak również różnego rodza­ju sprzęt mar­ki Uni­flair to pop­u­larne rozwiąza­nia zna­j­du­jące sze­rok­ie zas­tosowanie. Sprzęt chłod­niczy tego pro­du­cen­ta to bard­zo dobre rozwiąza­nia dla Klien­tów, którzy kładą ogrom­ny nacisk na wyda­jność oraz eko­log­iczność sys­temów chłodzenia.

Wynajem chiller Uniflair 250 kW

Dys­ponu­jąc najwyższej klasy rozwiąza­ni­a­mi, a także sprzętem chłod­niczym prag­niemy Państ­wu przed­staw­ić chiller Uni­flair innowa­cyjnej budowy. Korzyś­ci płyną­cych z wyboru tego typu urządzeń jest wiele. Zas­tosowanie opcji Free cool­ing w urządzeni­ach mar­ki Uni­flair znaczą­co wpły­wa na nieprz­er­waną pracę sys­te­mu chłodzenia. Pozwala Nam to na zmin­i­mal­i­zowanie ryzy­ka awarii, które jest spowodowane zmniejs­zoną iloś­cią roboc­zo-godzin urządzenia. Wyt­wor­ni­ca wody lodowej Uni­flair wyposażona jest w dodatku w mod­uł hydrauliczny czyli pompy obiegowe, a także pojem­nik w‑zbiorczy zwany również buforem. Sprawdź jak wiele korzyś­ci płynie z stosowa­nia zbiorników buforowych/w‑zbiorczych. Czy­taj więcej…

Zas­tosowanie wysok­iej jakoś­ci falown­ików pozwala Nam na płyn­ną pracę, a przede wszys­tkim spoko­jny rozruch wenty­la­torów skraplacza. Chiller Uni­flair ofer­owany przez Naszą Fir­mę wyposażony jest w innowa­cyjny falown­ik pozwala­ją­cy na odpowied­ni dobór pręd­koś­ci wenty­la­torów zależnie od obciąże­nia sprzętu.

Specyfikacja techniczna urządzenia

Wyda­jność
Moc chłod­nicza     250 kW  
Wyda­jność 2,80 EER
Ilość czyn­ni­ka chłod­niczego na obwód R407C 60 kg
Poziom mocy akustycznej   87 dBA
Poziom ciśnienia akustycznego 59 dBa
Parown­ik                                                                                                   Skraplacz 
Typ Płaszc­zowo – rurowy   Rodzaj skraplacza Chłod­zony powietrzem
Tem­per­atu­ra wyjścia     7,0 C Wenty­la­to­ry skraplacza Wenty­la­to­ry standardowe
Tem­per­atu­ra wejścia     14,0 C Ilość wenty­la­torów skraplacza 4 szt.
Przepływ zale­cany     39700 l/h Przepływ powi­etrza przez skraplacz 79300 m³/h
Ciśnie­nie wskazane     2,0 BAR Zas­tosowanie falownika Tak
Rodzaj płynu glikol roz­cieńc­zony z wodą/woda        
Elek­try­ka
Napię­cie 400V/50Hz/3Ph   F.L.A x
Moc nom­i­nal­na 90 kW F.L.I x
Pobór mocy sprężarki 78 kW        
Infor­ma­c­je ogóle
Dłu­gość 4542 mm   Ciężar roboczy 3037 kg
Sze­rokość 1344 mm Ciężar roboczy przy transporcie 3100 kg
Wysokość 2140 mm Numer seryjny ARAF1084A
Rok pro­dukcji 2004 r.   Kod art. URO 011081

Wynajem chiller Uniflair 250 kW | Wynajem sprzętu chłodniczego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *