Poz­naj Nasze możliwości!

Kom­plek­sowe usłu­gi w zakre­sie naj­mu krótkoter­mi­nowego i dłu­goter­mi­nowego urządzeń oraz sprzę­tu z rynku chłod­nict­wa i kli­matyza­cji. W swej ofer­cie posi­adamy chillery renomowanych marek, o dowol­nych gabary­tach, jak również mocy chłod­niczej. Blisko 20 let­nie doświad­cze­nie, zdoby­ta wiedza, jak również cer­ty­fikaty czynią Nas lid­erem. Tworze­nie z pasją nieza­wod­nych, efek­ty­wnych, a przede wszys­tkim bez­piecznych sys­temów, a także układów chłodzenia i sta­bi­liza­cji tem­per­atu­ry medi­um chłodzącego. 

Najem urządzeń i sprzętu z zakresu chłodzenia i stabilizacji

Sze­ro­ki asorty­ment pozwala­ją­cy Nam spełnić nawet najbardziej wyma­ga­jące oczeki­wa­nia Naszego Klien­ta. Wiemy jak ważnym ele­mentem jest wyda­j­na, a najważniejsze bez­piecz­na pra­ca sys­temów chłodzenia opar­tych o wodę lodową. Stąd też Swym Klien­tom gwaran­tu­je­my usłu­gi w zakre­sie pro­fesjon­alne doboru urządzeń i podzespołów. 

Liczby mówią same za Siebie!

 • Blisko 47 urządzeń z zakre­su chłodzenia/stabilizacji tem­per­atu­ry pozwala­ją­cych na uzyskanie dowol­nego para­metru medi­um chłodzącego. Różnorod­ność urządzeń pozwala Nam zachować para­metr na poziomie od ‑20oC do, aż 42oC. Nowoczes­na tech­nolo­gia urządzeń zna­j­du­ją­cych się w Naszej ofer­cie pozwala Nam na obniże­nie kosztów pra­cy, aż o 65%. Nie wierzysz? Przekon­aj się Sam.
 • Sprzęt w iloś­ci aż 78 szt. W jego skład wchodzi m.in. sze­ro­ki asorty­ment pomp wody pozwala­ją­cych Nam na zachowanie odpowied­niego para­metru, a co ważne odpowied­niego ciśnienia, jak również przepły­wu czynią­cych tego typu układy najlep­szym rozwiązaniem.
 • Per­son­el z wielo­let­nim doświad­cze­niem cieszą­cy się dużą pop­u­larnoś­cią na rynku HVAC. Wyk­wal­i­fikowana kadra pra­cown­icza pozwala Nam na usunię­cie dowol­nej awarii w jak najkrót­szym czasie. 
 • Blisko 20 let­nie doświad­cze­nie w branży chłod­nict­wa i kli­matyza­cji. Wielo­let­nie doświad­cze­nie oraz ciągła chęć rozwi­ja­nia się w danych rejonach pozwala­jąc Nam tym samym na poz­nawanie nowych technologii.
 • Ref­er­enc­je od Najlep­szych! Tysiące insta­lacji cieszą­cych się dużą pop­u­larnoś­cią. Jed­ną z Naszych flagowych usług jest wyna­jem krótkoter­mi­nowy, jak również dłu­goter­mi­nowy urządzeń HVAC. Wciąż posz­erza­ją­ca się ofer­tą pełnionych przez Naszą Fir­mę usług pozwala Nam na dużą pop­u­larność. Usłu­gi w zakre­sie doboru urządzeń oraz pro­jek­tu sys­temów, bądź insta­lacji pozwala­ją­cych Nam na uzyskanie najwyższej wyda­jnoś­ci. Swym Klien­tom gwaran­tu­je­my również przeglądy tech­niczne, ser­wis oraz naprawę urządzeń dowol­nego pro­du­cen­ta. Sprawdź Naszą ofertę!

Zobacz jak wiele możesz zyskać wybierając właśnie Nas:

 • Najwyższa jakość w połącze­niu z beza­waryjną pracą. Urządzenia, jak również sprzęt zna­j­du­ją­cy się w Naszej ofer­cie jest pod­dawany skrupu­lat­nym testom sprawnoś­ci oraz poprawnoś­ci dzi­ała­nia. Celem tego jest zachowanie najwyższych stan­dard­ów pozwala­jąc cieszyć się najwyższą pracą urządzeń Nasze­mu Klientowi.
 • Wyse­lekcjonowane urządzenia renomowanych pro­du­cen­tów. Sze­ro­ka ofer­ta wyse­lekcjonowanych urządzeń, jak również sprzę­tu renomowanych marek pozwala zag­waran­tować Naszym Klien­tom wyda­jność, efek­ty­wność oraz bezpieczeństwo.
 • Pomoc w każdej sytu­acji. Wiemy jak ważnym ele­mentem jest ciągła pra­ca sys­temów oraz insta­lacji chłodzenia. Przestój maszyn i/lub urządzeń Naszego Klien­ta wiąże się dość częs­to z bard­zo duży­mi strata­mi. Stąd też wyna­j­mu­jąc urządzenia od Naszej firmy nie musisz się bać o ser­wis w przy­pad­ku jakiejkol­wiek awarii. 
 • Stałe i niezmi­enne kosz­ty naj­mu, które łat­wo wkalku­lu­jesz w roczny budżet firmy. 
 • Możli­wość przedłuże­nia umowy naj­mu w każdym momen­cie. W przy­pad­ku chę­ci przedłuże­nia umowy możesz to zro­bić choć­by z dnia na dzień. 
 • Konkuren­cyjne ceny wyna­j­mu dopa­sowane do potrzeb Naszego Klienta.
 • Możli­wość doposaże­nia urządzeń w dodatkowe ele­men­ty pozwala­jące uzyskać Nam najwyższą wyda­jność. Dys­ponu­jąc wysok­iej klasy urządzeni­a­mi oraz wiedzą, jesteśmy w stanie wyposażyć Nasze urządzenia w dodatkowe opc­je jakim są m.in.: odzysk ciepła, mod­uł hydrauliczny, opcję Free cool­ing itd…

Poznaj Nas!

Wynajemchillerów.pl to gru­pa firm ChillerTech, ChillerSer­wis, InstalacjaWodyLodowej.pl a także SKiC Robert Apta­cy

Blisko 20 let­nie doświad­cze­nie, zdoby­ta wiedza oraz cer­ty­fikaty, a przede wszys­tkim wyk­wal­i­fikowana kadra pra­cown­icza poz­woliła Nam zostać lid­erem na rynku HVAC. Zadaniem, a równocześnie mis­ją Naszych Firm jest wyda­j­na, efek­ty­w­na, a także bez­piecz­na pra­ca sys­temów chłodzenia i sta­bi­liza­cji ter­micznej prz­eróżnych pro­cesów chemicznych oraz prze­mysłowych. Wciąż posz­erza­ją­ca się ofer­ta oraz chęć ciągłego ksz­tałce­nia pozwala Nam na coraz szer­sze działanie.