Wynajem chiller Clivet 500 kW
admin Posted on 23:39

Chiller Clivet 500 kW

Wyna­jem chiller Clivet WSAT-XSC200H o mocy 500 kW | Wyna­jem sprzę­tu chłodniczego

Dys­ponu­jąc najwyższej klasy urządzeni­a­mi chłod­niczy­mi, a także kli­matyza­cyjny­mi jesteśmy w stanie zag­waran­tować dowolne urządze­nie chłod­nicze. W swym asorty­men­cie posi­adamy chiller mar­ki Clivet o mocy chłod­niczej 509 kW. Usłu­gi sprzedaży, jak również wyna­j­mu agre­gatów wody lodowej. Agre­gaty wody lodowej mar­ki Clivet wyróż­nia przede wszys­tkim elasty­cz­na pra­ca w zakre­sie od 0 C do 25 C. Dzię­ki innowa­cyjnej budowie, jak również wysok­iej jakoś­ci podze­społom tego rodza­ju urządzenia pracu­ją na najwyższym poziomie zapew­ni­a­jąc odpowied­ni para­metr nawet w bard­zo wyma­ga­ją­cych warunk­ach. Spec­jal­nie dobrany sterown­ik pozwala Nam na uruchami­an­ie podze­społów zależnie od obciążenia. 

Tymczasowe rozwiązania zredukowane koszty

Wynajem chiller Clivet 500 kW

Wybier­a­jąc najwyższej jakoś­ci usłu­gi naj­mu sprzę­tu, a także urządzeń masz pewność najwyższej klasy podze­społów. Usłu­gi wyna­j­mu krótkoter­mi­nowego i dłu­goter­mi­nowego agre­gatów wody lodowej nieza­leżnie od pro­du­cen­ta czy mocy chłod­niczego. Nowe, jak również uży­wane, lecz w pełni sprawne chillery dopa­sowane do potrzeb Naszego Klien­ta. Ofer­tę ChillerTech posz­erza­ją również usłu­gi doboru i sprzedaży chillerów flagowych marek, w tym znanych pro­du­cen­tów takich jak: Trane, Car­ri­er, York, Clivet itd… 

Wyposażenie/budowa urządzenia:

 1. Wymi­en­nik płaszczowo-rurowy
  Tego typu wymi­en­ni­ki charak­teryzu­ją się dużą odpornoś­cią oraz dużą powierzch­nią wymi­any ciepła. Zas­tosowanie wymi­en­ni­ka ciepła w odmi­an­ie płaszc­zowo-rurowej pozwala Nam zbić tem­per­aturę wody lodowej wręcz naty­ch­mi­as­towo. Dodatkową zaletą tego typu wymi­en­ników jest duża odporność na zabrudze­nie wody. Przez­nacze­nie: do brud­nych układów pracu­ją­cych na wodzie.
 2. Mod­uł hydrauliczny
  Potocznie zwany mod­ułem hydraulicznym jest to nic innego jak zestaw pomp obiegowych/wodnych odpowiada­ją­cych za jak najlep­szy przepływ oraz ciśnie­nie medi­um chłodzącego przez wymi­en­nik ciepła. Pamię­ta­jmy, że tego typu podze­społy w znacznym stop­niu wpły­wa­ją na pracę i żywot­ność urządzenia. Wybier­a­jąc chiller Clivet WSAT-XSC200H nie musisz się bać o nieod­powied­ni dobór pomp.
 3. Kom­paty­bil­na budowa typu V
  Budowa typu V pozwala Nam na zmniejsze­nie gabary­tów urządzenia, będąc przy tym tak samo wyda­jnym sprzętem. Dodatkową zaletą tego typu rozwiązań jest również zwięk­szona efektywność.
 4. Innowa­cyjne sprężar­ki chłod­nicze typu SCROLL
  Najczęś­ciej stosowane sprężar­ki chłod­nicze charak­teryzu­jące się dużą wyda­jnoś­cią, a przede wszys­tkim przy odpowied­nio dobranym Ser­wisie długą żywot­noś­cią na poziomie ok. 20 lat. Tego typu sprężar­ki pozwala­ją Nam również zapewnić para­metr na poziomie od 2 oC do 25 oC
 5. Falown­ik odpowiedzial­ny za pręd­kość wentylatorów.
  Tech­nolo­gia jaką jest stosowanie falown­ików w prze­mysłowych agre­gat­ach wody lodowej pozwala Nam na zmniejsze­nie kosztów pra­cy o ok.10–15 %. To bard­zo dobre rozwiązanie pozwala­jące Nam również na cichą pracę urządzenia.
 6. Wer­s­ja o obniżonym poziomie głośności.
  Zas­tosowanie falown­ików oraz wyse­lekcjonowanych podze­społów wiodą­cych pro­du­cen­tów pozwala temu urządzenia na bard­zo cichą pracę przy wyda­jnoś­ci na poziomie 520 kW. Poziom głośnoś­ci z odległoś­ci 10 m wynosi jedynie 75 dB(A)

Parametry znamionowe

 • Mar­ka: Clivet – Sprzęt tej mar­ki to bard­zo dobre rozwiązanie dla Klien­tów, którzy staw­ia­ją ogrom­ną wagę na funkcjonowanie sys­te­mu chłodzenia. 
 • Typ: WSAT-XSC200H
 • Moc chłod­nicza: 509 kW w para­metrze 12/7°C przy tem­per­aturze na zewnątrz 35°C
 • Agre­gat wody lodowej chłod­zony: powietrzem
 • Rodzaj sprężarek: Her­me­ty­czne SCROLL firmy Danfoss
 • Czyn­nik chłod­niczy: R‑410a
 • Wenty­la­to­ry: Cicho bieżne 
 • Waga: ok. 4050 kg
 • Wymi­ary: dłu­gość: 4750 mm, sze­rokość: 2233 mm, wysokość: 2250 mm
 • Chiller posi­a­da mod­uł hydrauliczny: pompy wody co znacznie ogranicza miejsce jak również min­i­mal­izu­je kosz­ty inwest­y­cji. Chiller jest również wyposażony w podze­społy zabez­piecza­jące po stron­ie insta­lacji wody lodowej Flow switch.

Skon­tak­tuj się z Nami już dziś, bądź wypełnij for­mu­la­rz

Wynajem chiller Clivet 500 kW | Wynajem sprzętu chłodniczego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *