Wynajem chiller Hyfra 80 kW
admin Posted on 14:46

Chiller Hyfra 80 kW

Wyna­jem chiller Hyfra 80 kW | Wyna­jem sprzę­tu HVAC

Różnego rodza­ju pro­cesy chemiczne, bądź prze­mysłowe od więk­szoś­ci z Nas wyma­ga­ją sta­bil­nej tem­per­atu­ry. Choć­by najm­niejsze sko­ki mogą w znacznym stop­niu wpłynąć na funkcjonowanie zarówno urządzenia, jak również maszyn. Pamię­ta­jmy również, że sta­bil­ny, a przede wszys­tkim beza­waryjny pro­ces chłodzenia poz­woli Nam na najwyższą jakość Naszego pro­duk­tu.

Agre­gaty wody lodowej zna­j­du­je się w Naszej ofer­cie to wyse­lekcjonowane pro­duk­ty najwyższej jakoś­ci. Nowe, jak również uży­wane chillery renomowanych marek w przys­tęp­nej cenie. Jed­ną z Naszych flagowych usług jest wyna­jem krótkoter­mi­nowy i dłu­goter­mi­nowy urządzeń, a także sprzę­tu z zakre­su chłodzenia i sta­bi­liza­cji medi­um chłodzącego. Naszą ofer­tę posz­erza­ją zarówno kom­plekosowe usłu­gi w zakre­sie sprzedaży, bądź mon­tażu nowoczes­nych sys­temów, bądź insta­lacji chłodzenia opar­tych o wodę lodową. Szyb­szy zwrot, aż o 65%. Zobacz już dziś!

Agregat wody lodowej Hyfra SVK 720/1Wynajem chiller Hyfra 80 kW

Chillery mar­ki Hyfra są dobrze znane, szczegól­nie w branży CNC gdzie tego typu sprzęt sprawu­je się najlepiej. To właśnie ten obszar jest głównym z zas­tosowań tego typu urządzeń. Innowa­cyjny sys­tem sterowa­nia pozwala Nam na zachowanie para­metru wody lodowej z dokład­noś­cią +/- 0,1oC. Wartym pod­kreśle­nia jest również fakt iż tego typu urządzenia są wyposażone w pomi­ar poziomu PH wody.

Rozwiązania dopasowane pod Twoje wymagania!

 1. Sprężar­ka typu Scroll — spiralna
  Bez­pieczeńst­wo i wyda­jność. Pros­ta budowa oraz zmin­i­mal­i­zowana ilość ele­men­tów ruchomych. Opaten­towana w 1905 r. budowa, która przez wiele lat była wciąż udoskon­alana poz­woliła tego typu sprężarką na elasty­czną pracę w każdych warunk­ach. Jed­ną z dodatkowych zalet jest również niska cena. Tego typu sprężar­ki są najczęś­ciej stosowane w układach chłodzenia.
 2. Skraplacz o pod­wyżs­zonej wydajności
  Zwięk­szona wyda­jność pozwala­ją­ca Nam na bez­pieczeńst­wo. Jed­nym z najważniejszych podze­społów zna­j­du­ją­cych się w każdym urządze­niu z zakre­su chłodzenia jest skraplacz. Para­me­try nastaw, bądź jego zabrudze­nie może w dużym stop­niu zaburzyć pracę całego układu. Stąd też chillery stosowane w prze­myśle wyposażone są w przewymi­arowany skraplacz pozwala­jąc im na pracę choć­by w naj­gorszych warunkach. 
 3. Mod­uł hydrauliczny pozwala­ją­cy na stałe utrzy­manie przepły­wu i ciśnienia
  Układ pom­powy pozwala Nam na uzyskanie odpowied­niego ciśnienia oraz przepły­wu przy­czy­ni­a­jąc się tym samym do praw­idłowego odbioru ciepła. Wybier­a­jąc chiller Hyfra SVK 720/1 nie musisz obaw­iać się o nieod­powied­nie ciśnie­nie, bądź przepływ. Innowa­cyjne pompy wody firmy Grund­fos poz­wolą Ci cieszyć się praw­idłową pracą zarówno układu chłodzenia, jak również maszyn / urządzeń. To poz­woli Nam również na dodatkowe oszczęd­noś­ci i zmniejs­zone ryzyko awarii. 
 4. Nieza­leżne układy chłod­nicze. Dowiedz się więcej!
  Chiller Hyfra 80 kW jest wyposażony w 2 obie­gi chłod­nicze pozwala­jące Nam na sta­bi­liza­cję tem­per­atu­ry nieza­leżnych obiegów chłodzą­cych. Tego typu rozwiąza­nia zna­j­du­ją zas­tosowanie w chłodze­niu lasera, gdzie Naszym zadaniem jest chłodze­nie zarówno rezona­to­ra (źródło lasera), jak również opty­ki (soczew­ki). Para­me­try nastaw są zmi­enne stąd też nie musisz korzys­tać z dodatkowych urządzeń, bądź zaworów termostatycznych. 
 5. Pomi­ar PH wody
  Urządzenia, jak również sprzęt stosowany w prze­myśle m.in. do chłodzenia lasera powinien wykony­wać wiele pomi­arów w celu zachowa­nia odpowied­nich para­metrów. Ter­az nie musisz o to martwić! Wybier­a­jąc chiller Hyfra 80 kW nie musisz obaw­iać się o zabrudze­nie układu chłodzenia. Innowa­cyjny sys­tem pomi­aru PH wody oraz sys­tem fil­tracji poz­woli ci na zachowanie para­metru na najwyższym poziomie, a przede wszys­tkim beza­waryjną pracę. 

Specyfikacja techniczna urządzenia Wynajem agregatu wody lodowej Hyfra 80 kW

 • Pro­du­cent: Hyfra
 • Typ urządzenia: SVK 720/1
 • Wyda­jność chłod­nicza: 80 kW
 • Numer seryjny: 12120127
 • Data pro­dukcji: 2012 r.
 • Zas­tosowany czyn­nik chłod­niczy: R410A
 • Maksy­mal­na temp. pra­cy: + 42 oC
 • Pobór maksy­mal­ny: 71,10 A
 • Waga: 1715 kg

Wynajem agregatów wody lodowej

Kom­plek­sowe usłu­gi naj­mu krótkoter­mi­nowego i dłu­goter­mi­nowego urządzeń chłod­niczych renomowanych pro­du­cen­tów. Sze­ro­ka ofer­ta w połącze­niu z blisko 20 let­nim doświad­cze­niem pozwala Nam na najwyższej jakoś­ci dobór urządzenia pod indy­wid­u­alne oczeki­wana danego pro­ce­su. Chillery renomowanych marek w zakre­sie mocy od 1 kW, aż po chillery prze­mysłowe o mocy aż 1,2 MW. Ofer­tę grupy Wynajemchillerów.pl posz­erza­ją również usłu­gi w zakre­sie pro­jek­tu, budowy i mod­ern­iza­cji insta­lacji, jak również sys­temów chłodzenia opar­tych o wodę lodową. Wybier­a­jąc Nas zysku­jesz przede wszys­tkim wysoką jakość, pro­duk­ty renomowanych marek oraz bez­pieczeńst­wo. Zau­faj Nam!

Wynajem chiller Hyfra 80 kW | Wynajem sprzętu HVAC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.