admin Posted on 02:26

Chiller MAS 150 kW

Wyna­jem chiller MAS 150 kW | Usłu­gi naj­mu krótkoter­mi­nowego i dłu­goter­mi­nowego Sprzę­tu chłodniczego

ChillerTech ofer­u­je najbo­gat­szą lin­ię urządzeń chłod­niczych dos­tosowaną pod indy­wid­u­alne potrze­by Klien­ta dowol­nego pro­du­cen­ta, jak również chillery dowol­nej wyda­jnoś­ci chłod­niczej. Jesteśmy w stanie dostar­czyć i zain­stalować urządze­nie chłod­nicze ide­al­nie dopa­sowane do określonych potrzeb Klien­ta. Ofer­tę ChillerTech wzbo­ga­ca­ją zarówno najwyższej jakoś­ci usłu­gi sprzedaży agre­gatów wody lodowej i dry cool­erów o mocy od 1 kW, aż po prze­mysłowe urządzenia o mocy aż 1 MW. 

Zobacz jak wiele możesz zyskać wybierając chillery od ChillerTech!

Wyna­j­mu­jąc Sprzęt od ChillerTech zysku­jesz przede wszystkim:

  1. Najwyższej jakoś­ci urządzenia. Dys­ponu­jąc najwyższej klasy urządzeni­a­mi, jak również maszy­na­mi chłod­niczy­mi gwaran­tu­je­my najwyższą wyda­jność, a także eko­nom­iczną i beza­waryjną pracę.
  2. Miesięczne płat­noś­ci. Zre­dukowanie kosztów inwest­y­cyjnych do min­i­mum, a także brak kosztów eksploat­a­cyjnych znaczącą wpły­wa na funkcjonowanie firmy. 
  3. Dogodne warun­ki naj­mu. ChillerTech to fir­ma pełnią­ca usłu­gi na rynku HVAC już od 2004 r. Zdobyte doświad­cze­nie, jak również różnego rodza­ju cer­ty­fikaty czynią Nas jed­nym z lid­erów na rynku chłod­nict­wa i kli­matyza­cji. Swym Klien­tom zapew­ni­amy dogodne warun­ki naj­mu Sprzę­tu chłodniczego.

W swej ofer­cie posi­adamy agre­gat wody lodowej inaczej chiller mar­ki MAS o mocy 150 kW. Urządze­nie ofer­owane przez Naszą Fir­mę służyło jako chiller, którego zadaniem było zapewnie­nie odpowied­niego kom­for­tu cieplnego w budynku użytecznoś­ci pub­licznej. Agre­gat wody lodowej MAS pra­cow­ał tylko w okre­sie let­nim, a insta­lac­ja wody lodowej była uzu­pełniona glikolem, co znaczą­co wpłynęło na czys­tość parown­i­ka. Fir­ma MAS jest to Pol­s­ki pro­du­cent urządzeń chłod­niczych, jak również kli­matyza­cyjnych w tym chillerów.

Specyfikacja techniczna urządzenia

 Wydajność
Moc chłod­nicza     160,1 kW  
Wyda­jność 2,73 EER
Poziom mocy akustycznej   78 dBA
Poziom ciśnienia akustycznego 68/65 dBA
                                   Parown­ik                                                                                   Skraplacz
Typ Pły­towy lutowany   Rodzaj skraplacza Chłod­zony powietrzem
Tem­per­atu­ra wyjścia     14,0 C Wenty­la­to­ry skraplacza Wenty­la­to­ry standardowe
Tem­per­atu­ra wejścia     7,0 C Ilość wenty­la­torów skraplacza 4
Przepływ zale­cany     20,4 l/s Przepływ powi­etrza x
Ciśnie­nie wskazane     2–3 BAR Zas­tosowanie falownika Nie
Rodzaj płynu glikol roz­cieńc­zony z wodą/woda        
 Elektryka
Napię­cie 400V/50Hz/3Ph   F.L.A 131,3 A
Moc nom­i­nal­na 61,4 kW F.L.I 77,2 kW
 Infor­ma­c­je ogóle
Dłu­gość 2740 mm   Ciężar roboczy 1610 kg
Sze­rokość 2170 mm Ciężar roboczy przy transporcie 1650 kg
Wysokość 1995 mm Numer seryjny ACP-160–30-P-S-AC‑H
Rok pro­dukcji 2009 r.   Kod art. S09057‑1

Wynajem chiller MAS 150 kW | Usługi najmu krótkoterminowego i długoterminowego Sprzętu chłodniczego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *