Wynajem chiller Piovan 50 kW
admin Posted on 23:43

Chiller Piovan 50 kW

Wyna­jem chiller Pio­van 50 kW | Wyna­jem sprzę­tu i urządzeń chłodniczych

Najwyższej jakoś­ci urządzenia chłod­nicze renomowanych marek o ściśle określonych para­me­tra­ch pra­cy pozwala­ją Nam na najwyższej jakoś­ci pracę każdego sys­te­mu chłodzenia. Odpowied­nio dobrane urządze­nie, bądź sprzęt chłod­niczy znaczą­co wpły­wa na ogranicze­nie kosztów inwest­y­cyjnych, a przede wszys­tkim eksploat­a­cyjnych.  Sze­ro­ka ofer­ta agre­gatów wody lodowej pozwala Naszej Fir­mie na najwyższej jakoś­ci dobór urządzenia pod wyma­gania Klienta.

W swej ofer­cie posi­adamy chiller wiodącej mar­ki Pio­van o mocy chłod­niczej 50 kW. Ofer­owane przez Naszą Fir­mę sprzęt chłod­niczy prze­chodzi skrupu­latne testy sprawnoś­ci. Nowe, a także uży­wane chillery o mocy w zakre­sie od 4 kW, aż po chillery prze­mysłowe o mocy 1 MW. 

Specyfikacja technicznaWynajem chiller Piovan 50 kW

  • Mar­ka: Pio­van
  • Urządze­nie chłod­zone: powi­etrzem
  • Typ: CH480
  • Nr. ser.: ORE 3995 N.B.1370
  • Moc chłod­nicza: 50 kW
  • Rodzaj czyn­ni­ka chłod­niczego: R407C
  • Rok pro­dukcji: 2005 r.
  • Mod­uł hydrauliczny: Tak. Urządze­nie wyposażone dodatkowo w pom­pę obiegową renomowanej mar­ki Lowara, jak również flow-switch zabez­piecza­ją­cy urządze­nie przed uszkodze­niem wynika­ją­cym z braku przepływu.

Wypełnij for­mu­la­rz już dziś, a my skon­tak­tu­je­my się z Tobą!

ChillerTech ofer­u­je swym Klien­tom najwyższej jakoś­ci usłu­gi najmu/wynajmu urządzeń chłod­niczych, a także kli­matyza­cyjnych. Wybier­a­jąc ChillerTech masz pewność najwyższej jakoś­ci doboru urządzenia, kom­plek­sowych usług naj­mu, jak również mon­tażu zapew­ni­a­jąc przy tym odpowied­ni para­metr, przepływ i ciśnie­nie. Ofer­tę ChillerTech wzbo­ga­ca­ją również usłu­gi ser­wisu chillerów. Przeglądy tech­niczne i okre­sowe oraz ser­wisu i naprawa agre­gatów wody lodowej nieza­leżnie od producenta.

Wynajem chiller Piovan 50 kW | Wynajem sprzętu i urządzeń chłodniczych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.