Wynajem chiller Trane 200 kW
admin Posted on 23:36

Chiller Trane 350 kW

Wyna­jem chiller Trane 350 kW | Wyna­jem urządzeń i sprzę­tu HVAC

Nieza­wodne rozwiąza­nia pozwala­jące cieszyć się najwyższą wyda­jnoś­cią oraz bez­pieczeńst­wem. Tym­cza­sowe rozwiąza­nia, jak również urządzenia ściśle dopa­sowane do wyma­gań Naszego Klien­ta. Agre­gaty wody lodowej zna­j­du­jące się w Naszej ofer­cie wyposażone są w najnowocześniejsze tech­nolo­gie pozwala­jąc im na pracę nawet w bard­zo trud­nych warunk­ach. Naszą mis­ją jest w pełni wyda­j­na i efek­ty­w­na pra­ca sys­temów, a także insta­lacji chłod­niczych oraz sta­bi­liza­cyjnych stąd każde z Naszych urządzeń wyposażone jest w tech­nologię Free cool­ing pozwala­jąc im na mniejsze kosz­ty, aż o 45%. Nie wierzysz? Przekon­aj się Sam i zobacz jak wiele korzyś­ci możesz uzyskać wybier­a­jąc właśnie Nas.

Agre­gaty wody lodowej wysok­iej jakoś­ci o pod­wyżs­zonym współczyn­niku wyda­jnoś­ci. Urządzenia zna­j­du­jące się w Naszej ofer­cie są skrupu­lat­nie testowane w celu zachowa­nia najwyższych stan­dard­ów. Usłu­gi wyna­j­mu krótkoter­mi­nowego, jak również dłu­goter­mi­nowego chilllerów w zakre­sie mocy od 1 kW, aż po 1,5 MW.

Wynajem chiller Trane 350 kWWynajem chiller Trane 200 kW

W swej ofer­cie posi­adamy agre­gat wody lodowej zwany również chiller renomowanej mar­ki Trane o wyda­jnoś­ci chłod­niczej 350 kW. Zas­tosowane sprężar­ki śrubowe, a także odpowied­nio dobrany sys­tem sterowa­nia poz­wolił uzyskać najwyższą wyda­jność będąc przy tym eko­nom­icznym sprzętem. Jed­ną z dodatkowych zalet tego typu urządzeń jest zas­tosowany wymi­en­nik płaszc­zowo-rurowy, który charak­teryzu­je się dużą wytrzy­małoś­cią oraz elasty­czną pracą w każdych warunkach.

Rozwiązania i podzespoły dopasowane pod Twoje wymagania

 1. Sprężar­ki chłod­nicze w odmi­an­ie śrubowej. 
  Sprężar­ki śrubowe to przede wszys­tkim sprzęt charak­teryzu­ją­cy się wysoką wyda­jnoś­cią, bez­pieczną pracą, a przede wszys­tkim długą żywot­noś­cią. To właśnie te cechy zde­cy­dowały na to, że tego typu sprężar­ki stosowane są w najnowocześniejszych rozwiąza­ni­ach oraz sprzę­cie prze­mysłowym. Tego typu rozwiąza­nia w dodatku pozwala­ją Naszym Klien­tom na znaczne zre­dukowanie kosztów eksploat­a­cyjnych, dzię­ki trady­cyjnej, choć przez wiele lat udoskon­alanej budowie. 
 2. Inteligent­ny sys­tem automaty­ki i sterownia
  Urządzenia, jak również sprzęt wyko­rzys­tany w prze­myśle musi speł­ni­ać wszys­tkie wymo­gi. Stąd też chillery zna­j­du­jące się w Naszej ofer­cie wyposażone są w inteligentne sys­te­my automaty­ki, jak również sterowa­nia pozwala­jąc Nam na przed­w­czesne wykrycie jakichkol­wiek skoków napię­cia, bądź co gorsza nagrze­wa­nia się danych ele­men­tów. Decy­du­jąc się na sprzęt od Naszej Firmy nie musisz obaw­iać się o jakikol­wiek przestój, z racji na zabez­pieczenia najwyższej klasy. 
 3. Wymi­en­nik ciepła płaszczowo-rurowy
  Przez wiele firm uważany za najważniejszy sprzęt pozwala­jąc Nam tym samym na sta­bil­ną pracę oraz praw­idłowy odbiór ciepła. Wszech­stron­ność, innowa­cyj­na budowa oraz duża powierzch­nia wymi­any czyni tego typu wymi­en­ni­ki najlep­szym wyjś­ciem spośród innych typów. Wartym pod­kreśle­nia jest również fakt, iż wymi­en­ni­ki tego typu są przys­tosowane do pra­cy w brud­nych, a nawet bard­zo brud­nych układach. Stąd nie musisz obaw­iać się zabrudzenia wymi­en­ni­ka i zmniejszenia wyda­jnoś­ci. Wszelkiego rodza­ju wymi­en­ni­ki są stale kon­ser­wowane przez Nasz Auto­ry­zowany Ser­wis, stąd nie musisz się o nic martwić. Pozwól, aby Twoi­mi urządzeni­a­mi zaopiekowali się Specjaliści!
 4. Nowoczes­ny sterown­ik Adap­tive Control
  Prosty w obsłudze sterown­ik Adap­tive Con­trol wykonu­je pomi­ary z wysoką dokład­noś­cią, będąc tym samym jed­nym z najlep­szych sterown­ików zna­j­du­ją­cych się na rynku. Dodatkową zaletą tego typu sterown­ików jest pros­ta budowa, która w przy­pad­ku jakiejkol­wiek awarii pozwala Nam na szy­bką naprawę. 
 5. Rewolucyjny sys­tem kontrolno-pomiarowy
  Wysok­iej jakoś­ci sys­te­my zabez­pieczeń oraz układ kon­trol­no-pomi­arowy, który pozwala uzyskać wysoką efek­ty­wność, będąc przy tym ener­gooszczęd­nym urządze­niem. Sys­tem kon­trol­no-pomi­arowy opar­ty o podze­społy, które są wciąż udoskon­alane od blisko 20 lat pozwala­ją Nam na bez­pieczeńst­wo. Płyn­na reg­u­lac­ja obciąże­nia sprężarek chłod­niczych oraz cicha praca. 
 6. Eko­log­iczny czyn­nik chłod­niczy R134A
  Dba­jmy o Nasze środowisko! Gru­pa Wynajemchillerów.pl wie jak ważnym jest ciągła poprawa sys­temów HVAC zmniejsza­jąc tym samym odd­zi­ały­wanie na Nasze Środowisko. Stąd też każde urządze­nie jest pod­dawane pró­bie szczel­noś­ci z wyko­rzys­taniem Azo­tu Tech­nicznego. To właśnie te czyn­noś­ci pozwala­ją Nam być bez­piecznym, a zarazem ekologicznym.

Specyfikacja urządzenia Trane 350 kWWynajem chiller Trane 200 kW - tabliczka znamionowa

 • Pro­du­cent: Trane
 • Typ urządzenia: ERTAB212
 • Wyda­jność chłod­nicza: 350 kW
 • Numer seryjny: EKL3104
 • Data pro­dukcji: 2001 r.
 • Zas­tosowany czyn­nik chłod­niczy: R134A
 • Max pobór mocy: 107 kW
 • Max prąd pra­cy: 196 A
 • Rodzaj króćców połączeniowych i ich śred­ni­ca: kołnier­zowe DN125
 • Wymi­ary: dłu­gość — 4200 mm ; sze­rokość — 2160 mm ; wysokość — 2300 mm

Wynajem urządzeń z zakresu chłodzenia i stabilizacji medium chłodzącego

Sze­ro­ka ofer­ta urządzeń, jak również sprzę­tu pozwala Nam dostar­czyć wysokowyda­jne urządzenia, jak również sprzęt HVAC. Chillery zna­j­du­jące się w Naszej ofer­cie to wyse­lekcjonowane pro­duk­ty, które prze­chodzą skrupu­latne testy sprawnoś­ci. Dbałość o szczegóły oraz ciągłe udoskon­alanie sys­temów przez grupę WynajemChillerów.pl poz­woliło w krótkim cza­sie stać się Nam lid­erem w branży chłod­nict­wa i kli­matyza­cji. Ofer­tę Naszej firmy posz­erza­ją zarówno kom­plek­sowe usłu­gi w zakre­sie doboru oraz sprzedaży urządzeń.

Wynajem chiller Trane 350 kW | Wynajem urządzeń i sprzętu HVAC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.