Wynajem chiller ClimaVeneta 5 kW
admin Posted on 22:49

Chiller ClimaVeneta 5 kW

Chiller Cli­maVene­ta 5 kW | Wyna­jem Sprzę­tu chłodniczego

Innowa­cyjne agre­gaty wody lodowej zna­j­du­jące się w ofer­cie firmy ChillerTech cechu­ją się przede wszys­tkim trwałoś­cią, jak również kom­paty­bil­ną i wyda­jną pracą. Dys­ponu­jąc wysok­iej jakoś­ci sprzętem chłod­niczym jesteśmy w stanie zag­waran­tować i dostar­czyć dowolne urządze­nie, bądź maszynę do chłodzenia pro­ce­sowego. Pro­duk­ty, a także usłu­gi ofer­owane przez ChillerTech pozwala­ją Nam na najwyższą możli­wą jakość oraz dłu­go­let­nią pracę sys­temów HVAC. 

Spec­jal­nie dobrane urządzenia w tym różnego rodza­ju agre­gaty wody lodowej pozwala­ją Nam na pre­cyzyjny i stały poziom tem­per­atu­ry. Wyko­rzys­tu­jąc nowoczesne, jak również wysok­iej jakoś­ci sys­te­my chłodzenia gwaran­tu­je­my zre­dukowane kosz­ty eksploat­a­cyjne, a także szy­b­ki zwrot inwestycji.

Sprzedaż i wynajem agregatów wody lodowej

Ofer­ta urządzeń i maszyn chłod­niczych firmy ChillerTech wciąż się posz­erza co znaczą­co wpły­wa na pro­fesjon­al­ny dobór urządzenia pod ściśle określone wyma­gania Naszego Klien­ta.  W swej ofer­cie posi­adamy chillery renomowanych pro­du­cen­tów w tym mar­ki Cli­maVene­ta. Agre­gat wody lodowej mar­ki Cli­maVene­ta o mocy 5 kW jest w ide­al­nym stanie tech­nicznym, a zarazem wiz­ual­nym. Reg­u­larne czyn­noś­ci kon­serwa­cyjne, jak również ser­wisowe  poz­woliły Nam zmin­i­mal­i­zować ryzyko awarii urządzenia, wpłynęły one również znaczą­co na stan samego urządzenia.

Specyfikacja technicznaWynajem chiller ClimaVeneta 5 kW

  • Pro­du­cent: Cli­maVene­ta — Chillery tego pro­du­cen­ta cechu­ją się niski­mi kosz­ta­mi eksploat­acji, a także wysoką efektywnością. 
  • Typ: HRAT 0011
  • Moc chłod­nicza: 4,7 kW w para­metrze 12/7 stop­ni Celsjusza
  • Czyn­nik chłod­niczy: R407C
  • Chiller wyposażony: w mod­uł hydrauliczny. Chiller Cli­maVene­ta 5 kW posi­a­da w swej kon­strukcji pojem­nik w‑zbiorczy, jak również pom­pę obiegową. 
  • Podłącze­nie elek­tryczne: 230 V
  • Dodatkowe wyposaże­nie: Chiller wyposażony jest w cicho bieżny wenty­la­tor skraplacza, który zapew­nia najwyższą efek­ty­wność przy bard­zo cichej pra­cy. Agre­gat wody lodowej Cli­maVene­ta posi­a­da również innowa­cyjnej budowy sprężarkę chłod­niczą

Wynajem agregatów wody lodowej ClimaVeneta

Sze­ro­ka ofer­ta pozwala Nam dostar­czyć urządzenia, bądź maszyny chłod­nicze flagowych marek, w tym pro­du­cen­ta Cli­maVene­ta. Agre­gaty wody lodowej w zakre­sie mocy od 4 kW, aż po chillery prze­mysłowe o mocy 1 MW. Agre­gaty wody lodowej wyposażone w innowa­cyjnej budowy podze­społy, które pozwala­ją Nam na najwyższą wyda­jność. Gwaran­tu­jąc Naszym Klien­tom najwyższą jakość, beza­waryjną pracę, jak również innowa­cyjną budowę, a także prace ofer­ta ChillerTech jest wciąż posz­erzana. Agre­gaty wody lodowej z opcją Free cool­ing, bądź odzyskiem ciepła. 

Wypełnij for­mu­la­rz, a my się z Tobą skontaktujemy!

Wynajem chiller ClimaVeneta 5 kW | Wynajem Sprzętu chłodniczego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *