Wynajem chiller Industrial Frigo 300 kW
admin Posted on 00:01

Chiller Industrial Frigo 300 kW

Wyna­jem chiller Indus­tri­al Fri­go 300 kW | Wyna­jem sprzę­tu chłodniczego

Ofer­u­je­my sze­ro­ki wybór urządzeń, a także maszyn chłod­niczych dobier­anych według indy­wid­u­al­nych potrzeb Naszego Klien­ta. Agre­gaty wody lodowej/chillery zna­j­du­jące się w Naszej ofer­cie charak­teryzu­je przede wszys­tkim innowa­cyj­na budowa, wyso­ka wyda­jność, jak również dłu­ga żywot­ność. Sze­ro­ki asorty­ment pozwala Nam zag­waran­tować dowolne urządze­nie speł­ni­a­jące wyma­gania Naszego Klienta. 

Wyda­jność, bez­pieczeńst­wo i niskie kosz­ty eksploat­acji. Urządzenia pro­du­cen­ta Indus­tri­al Fir­go to bard­zo dobre wyjś­cie dla Klien­tów dla których wyso­ka wyda­jność odgry­wa znaczącą rolę. Wysok­iej jakoś­ci podze­społy, zaawan­sowana automaty­ka, a także innowa­cyj­na budowa korzyst­nie wpły­wa na wysoką wyda­jność, będąc przy tym eko­nom­icznym sprzętem. Kom­plek­sowe usłu­gi wyna­j­mu krótkoter­mi­nowego i dłu­goter­mi­nowego agre­gatów wody lodowej. Skon­tak­tuj się z Nami już dziś, bądź wypełnij for­mu­la­rz.

Specyfikacja technicznaWynajem chiller Industrial Frigo 300 kW

 • Pro­du­cent: Indus­tri­al Frigo
 • Moc chłod­nicza: 300 kW
 • Mod­el: GR1AV 310/Z/X
 • Numer seryjny: 1157/06
 • Rok pro­dukcji: 2006 r.
 • Czyn­nik chłod­niczy: R407C
 • Zakres tem­per­atur pra­cy: -10 stop­ni do 20 stop­ni Celsjusza
 • Wymi­ary: Dłu­gość – 5240 mm ; Sze­rokość – 1400 mm ; Wysokość – 2110 mm
 • Przepływ zale­cany: 560 l/min
 • Ciśnie­nie wskazane: 1,8 BAR
 • Króćce połączeniowe: 3″

Wynajem agregatów wody lodowej

Dłu­go­let­nie doświad­cze­nie, zdoby­ta wiedza, jak również cer­ty­fikaty czynią Nas lid­erem na rynku chłod­nict­wa i kli­matyza­cji. Pozwala Nam to na najwyższej jakoś­ci dobór, sprzedaż, jak również wyna­jem agre­gatów wody lodowej zwanych potocznie chillera­mi pod indy­wid­u­al­nego Klien­ta. Nowe, jak również uży­wane chillery renomowanych marek dowol­nej wyda­jnoś­ci chłod­niczej w zakre­sie od 4 kW, aż po 1 MW.

Serwis agregatów wody lodowej

Nasza Fir­ma pełni również najwyższej klasy usłu­gi ser­wisu i naprawy agre­gatów wody lodowej. Wiemy jak ważnym ele­mentem w każdej fir­mie jest beza­waryjny i łatwy w obsłudze sys­tem chłodzenia. Wyk­wal­i­fikowana kadra ser­wisowa pozwala Nam na usunię­cie awarii w jak najszyb­szym cza­sie, co znaczą­co wpłynie na funkcjonowanie urządzeń i maszyn. Reg­u­larne i odpowied­nio dobrane czyn­noś­ci konserwacyjne/serwisowe pozwala­ją Nam na zmniejsze­nie ryzy­ka awarii, jak również najwyższą wyda­jność sprzę­tu chłod­niczego. Wpły­wa to również korzys­tanie na zmniejszenia ryzy­ka uszkodze­nie podzespołów.

Wynajem chiller Industrial Frigo 300 kW | Wynajem sprzętu chłodniczego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *