Wynajem chiller KTK 150 kW
admin Posted on 18:21

Chiller KTK 150 kW

Wyna­jem chiller KTK 150 kW z opcją Free cool­ing | Najem urządzeń chłodniczych

Agre­gaty wody lodowej dopa­sowane pod Two­je wyma­gania. Sze­ro­ka ofer­ta, a przede wszys­tkim najwyższej klasy urządzenia pozwala­ją Nam na zachowanie najwyższych stan­dard­ów. Chillery w zakre­sie mocy od 1 kW, aż po prze­mysłowe agre­gaty wody lodowej o wyda­jnoś­ci, aż 1,2 MW. Dogodne warun­ki naj­mu dopa­sowane pod Two­je wyma­gania poz­wolą Ci na duże oszczęd­noś­ci. Zobacz jak wiele możesz zyskać!

Urządzenia z zakre­su chłodzenia, jak również sta­bi­liza­cji prz­eróżnych pro­cesów prze­mysłowych oraz chemicznych z funkcją Free cool­ing. Tego typu rozwiąza­nia pozwala­ją Nam na obniże­nie kosztów pra­cy, aż o 65% w ciągu roku. Z tego właśnie wzglę­du Free cool­ing zdoby­wa coraz to szer­sze zas­tosowanie. Pon­ad­to pozwala Nam to na znaczne ogranicze­nie pra­cy podze­społów, w tym sprężarek chłod­niczych przy­czy­ni­a­jąc się tym samym do zmniejszenia roboc­zo-godzin i beza­waryjnej pra­cy urządzenia. 

Agregat wody lodowej KTK 150 kW

Chillery mar­ki KTK to urządzenia przys­tosowane do pra­cy w cięż­kich warunk­ach. Najnowocześniejsza tech­nolo­gia, w tym rozwiąza­nia jaki­mi są Free cool­ing, czy układ pom­powy pozwala Nam na pod­wyższe­nie wyda­jnoś­ci, jak również zmniejs­zone ryzyko awarii. Innowa­cyjny sterown­ik i sprężar­ki tłokowe pozwala­ją Nam na stałe zachowanie para­metru na poziomie -15 oC. Głównym zadaniem pomp wody jest praw­idłowe i w pełni wyda­jne funkcjonowanie pra­cy urządzenia. Odpowied­ni przepływ, a także ciśnie­nie poz­wolą Nam na najwyższy odbiór ciepła. Przekon­aj się już dziś!

Kom­plek­sowe usłu­gi w zakre­sie naj­mu krótkoter­mi­nowego i dłu­goter­mi­nowego urządzeń dopa­sowanych pod wyma­gania Naszego Klien­ta. Wciąż posz­erza­ją­cy się asorty­ment pozwala Nam na zachowanie najwyższych stan­dard­ów. Urządzenia oraz sprzęt chłod­niczy o ściśle określonych para­me­tra­ch, wymi­arach i mocy. Chillery uży­wane to bard­zo dobra alter­naty­wa dla firm szuka­ją­cych oszczęd­noś­ci. Z doświad­czenia jed­nak wiemy, że urządzenia uży­wane są o wiele lep­sze niż urządzenia w pełni nowe. W swej ofer­cie posi­adamy zarówno nowe, jak i uży­wane urządzenia chłod­nicze renomowanych producentów. 

Urządzenie Dostępne. Skontaktuj Się Z Nami Już Dziś!

Nowoczesne rozwiązania dopasowane pod Twojego wymagania:

 1. Innowa­cyjny sys­tem sterowa­nia opar­ty o sterown­ik mP20
  Nowoczes­nej gen­er­acji sterown­ik pozwala­ją­cy Nam na uzyskanie najwyższej wyda­jnoś­ci i osiąg­nię­cia pełnego potenc­jału urządzenia. Prosty w obsłudze sys­tem sterowa­nia pozwala Nam na zmi­enne dane w każdej chwili o każdej porze. Pon­ad­to sterown­ik mP20 pozwala Nam na zmi­enne obciąże­nie pra­cy urządzenia. 
 2. Sprężar­ki tłokowe o podwyższonej
  Sprężar­ki tłokowe to jedne z najpop­u­larniejszych i najczęś­ciej stosowanych urządzeń stosowanych w różnych zakre­sach. Udoskon­alana przez blisko 100 lat budowa przy­czyniła się do wręcz doskon­ałej budowy czyniąc ją najlep­szym wyjś­ciem. Mają one swo­je zale­ty jaki­mi są np. nieza­wod­ność, ale również wady takie jak głoś­na pra­ca. Pon­ad­to sprężar­ki tego typu wyko­rzys­tane są do uzyski­wa­nia para­metru nawet na poziomie ‑23 oC.
 3. Nowoczesne rozwiązanie oparte o Free cooling
  Urządzenia chłod­nicze wyposażone w Free cool­ing pozwala­ją na znaczne ogranicze­nie roboc­zo-godzin, przy­czy­ni­a­jąc się tym samym do zmin­i­mal­i­zowa­nia ryzy­ka awarii. Ważnym pod­kreśle­nia jest fakt iż tego typu rozwiąza­nia pozwala­ją Nam na zmniejsze­nie kosztów pra­cy, aż o 65% w ciągu roku. Coraz to więk­sze kosz­ty prą­du wręcz zmusza­ją Nas do szuka­nia alter­naty­wnych sys­temów chłodzenia, które są tanie w eksploat­acji. Zobacz jak wiele możesz zyskać!
 4. Układ pom­powy DAB
  Pamię­ta­jmy jak ważnym ele­mentem jest stałe ciśnie­nie oraz przepływ. To właśnie głównym zadaniem pomp wody oraz sys­te­mu automatyki/sterowania jest dobór tych para­metrów, abyśmy mogli uzyskać pełen potenc­jał urządzenia. Odpowied­nio dobrany rodzaj pomp oraz ich para­me­try poz­wolą Nam na osiąg­nię­cie stałego przepły­wu i ciśnienia dopa­sowanego pod indy­wid­u­al­nego proces.

Specyfikacja techniczna urządzeń:Wynajem chiller KTK 150 kW

 • Pro­du­cent: KTK KlimaTechnik
 • Moc chłod­nicza: 150 kW  w para­metrze 10 C
 • Zas­tosowany czyn­nik chłod­niczy oraz jego ilość: R407C
 • Króćce połączeniowe: gwin­towane zewnętrzne 3”
 • Zakres pra­cy: od ‑15 oC do 45 oC
 • Licz­ba oraz rodzaj sprężarek: 2 szt. sprężar­ki tłokowe
 • Zas­tosowanie falown­i­ka: Tak
 • Wymi­ary: sze­rokość – 2200 mm; dłu­gość – 4400 mm; wysokość – 2265 mm
 • Waga: 2730 kg
 • Dodatkowe wyposaże­nie: mod­uł hydrauliczny. Chiller KTK posi­a­da w swej struk­turze pompy wody, jak również zbiornik buforowy, który pozwala Nam na sta­bil­ną pracę urządzenia.

Wynajem agregatów wody lodowej

Gru­pa Wynajemchillerow.pl to fir­ma świad­czą­ca usłu­gi w zakre­sie naj­mu urządzeń, jak również sprzę­tu chłod­niczego i kli­matyza­cyjnego renomowanych pro­du­cen­tów. Sze­ro­ki asorty­ment, a przede wszys­tkim najwyższa jakość w połącze­niu z blisko 20 let­nim doświad­cze­niem czyni Nas lid­erem. Ofer­tę Naszej firmy posz­erza­ją zarówno usłu­gi w zakre­sie doboru, jak również sprzedaży agre­gatów wody lodowej renomowanych marek. Nieza­wod­ność, wyso­ka wyda­jność, a przede wszys­tkim obniżone kosz­ty pra­cy.

Wynajem chiller KTK 150 kW z opcją Free cooling | Najem urządzeń chłodniczych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.