Wynajem chiller OPK 170 kW
admin Posted on 18:16

Chiller OPK 170 kW

Wyna­jem chiller OPK 170 kW | Wyna­jem sprzę­tu chłodniczego

Agre­gaty wody lodowej firmy OPK to urządzenia cechu­jące się innowa­cyjną budową, a przede wszys­tkim nowoczes­ną pracą, która znaczą­co wpły­wa na żywot­ność urządzenia. Niepow­tarzal­ny sys­tem automaty­ki odpowiedzial­ny za włącze­nie, bądź wyłącze­nie podze­społów zależnie od obciąże­nia prowadzi do tego że urządzenia tego typu to najlep­sze wyjś­cie i opc­ja.

Boga­ta ofer­ta urządzeń z rynku chłod­nict­wa, a także kli­matyza­cji. Agre­gaty wody lodowej o ściśle określonych para­me­tra­ch dopa­sowanych pod indy­wid­u­al­nego Klien­ta. Usłu­gi naj­mu chillerów renomowanych marek, w tym pro­du­cen­ta OPK o mocy od 4 kW, aż po chillery prze­mysłowe o mocy aż 1 MW.

Wypełnij for­mu­la­rz, a my skon­tak­tu­je­my się z Tobą!

Specyfikacja techniczna sprzętuWynajem chiller OPK 170 kW

  • Fir­ma: OPK
  • Mod­el: ICE230 400/3/50
  • Nr ser.: 33336260001
  • Wyda­jność chłod­nicza: 170 kW w para­metrze 12/7 stop­ni Celsjusza
  • Chiller chłod­zony: powi­etrzem
  • Dodatkowe wyposaże­nie: Urządze­nie zna­j­du­jące się w Naszej ofer­cie wyposażone jest w mod­uł hydrauliczny, pozwala­ją­cy Nam na znacznie ogranicze­nie załącza­nia się urządzenia. Początkowa faza rozruchu/uruchomienia sprzę­tu chłod­niczego wiąże się z maksy­mal­nym obciąże­niem, znaczą­co wpły­wa­ją­cym na żywot­ność urządzenia. 
  • Waga: 2100 kg
  • Zas­tosowany czyn­nik chłod­niczy oraz jego ilość: R407C – ilość 46 kg
  • Rok pro­dukcji: 2007 r.
  • Wymi­ary: dłu­gość – 3270 mm; sze­rokość – 1290 mm; wysokość – 2272 mm

Ofer­u­je­my sze­roką gamę urządzeń chłod­niczych, bądź kli­matyza­cyjnych spec­jal­nie zapro­jek­towanych w insta­lac­jach HVAC. Najwyższe wyni­ki wyda­jnoś­ci, beza­waryj­na pra­ca, jak również stała kon­tro­la ser­wisowa. Stały para­metr medi­um chłodzącego zna­j­du­jącego się w sys­temie, bądź insta­lacji wody lodowej pozwala­ją­cy Nam na stałą pracę urządzeń, a także maszyn.

Chwilowe zapotrzebowanie w chłód

Kom­plek­sowe usłu­gi wyna­j­mu urządzeń chłod­niczych, a także kli­matyza­cyjnych. Wiemy jak waż­na jest nien­agan­na, jak również beza­waryj­na i wyda­j­na pra­ca sys­temów chłodzenia w pro­dukcji. Przestój różnego rodza­ju maszyn i urządzeń wiąże się z poniesie­niem dużych kosztów. Ofer­tą Naszej Firmy wzbo­ga­ca­ją najwyższej jakoś­ci usłu­gi ser­wisu, naprawy, a także mod­ern­iza­cji agre­gatów wody lodowej nieza­leżnie od pro­du­cen­ta, bądź mocy chłodniczej.

Wynajem chiller OPK 170 kW | Wynajem sprzętu chłodniczego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *