Wynajem chiller RTAA434 1000 kW
admin Posted on 23:24

Chiller Trane 1000 kW

Wyna­jem chiller Trane RTAA434 1000 kW | Najem urządzeń HVAC

Agre­gaty wody lodowej wiodą­cych pro­du­cen­tów o pod­wyżs­zonej wyda­jnoś­ci chłod­niczej. Urządzenia, jak również sprzęt mar­ki Trane już od wielu lat wyz­nacza najwyższe stan­dardy na rynku chłod­nict­wa i kli­matyza­cji. Zop­ty­mal­i­zowany i w pełni wyda­jny sys­tem chłodzenia pozwala Nam na szy­bką sta­bi­liza­cję medi­um chłodzącego nawet w bard­zo krótkim odcinku cza­su. Wciąż posz­erza­ją­cy się asorty­ment pozwala Nam na zachowanie najwyższych stan­dard­ów oraz dobór urządzeń po indy­wid­u­al­nego Klien­ta. Najem krótkoter­mi­nowy i dłu­goter­mi­nowy urządzeń z zakre­su chłodzenia, a także sta­bi­liza­cji prz­eróżnych pro­cesów. Chillery prze­mysłowe dopa­sowane pod Two­je wymagania. 

Gru­pa Wynajemchillerów.pl to lid­er w dziedzinie tym­cza­sowego chłodzenia pro­ce­sowego i najwyższej kon­troli para­metrów pra­cy. Prag­niemy Państ­wu przed­staw­ić chillery mar­ki Trane o wyda­jnoś­ci chłod­niczej pon­ad 1 MW. Solid­na kon­strukc­ja, innowa­cyj­na budowa oraz dbałość o szczegóły pozwala Nam na sta­bil­ną pracę układów chłodzenia. Zobacz jak wiele możesz zyskać wybier­a­jąc agre­gaty wody lodowej Trane RTAA434 o wyda­jnoś­ci 1 MW. Urządzenia z zakre­su chłodzenia o ściśle określonych para­me­tra­ch, wymi­arach czy też mocy.

Wynajem chiller Trane RTAA434 1000 kW

Agre­gaty wody lodowej to urządzenia, których głównym zadaniem jest chłodze­nie, bądź w przy­pad­ku ściśle określonych para­metrów ich sta­bi­liza­c­ja. Branże prze­mysłowe, gdzie jakikol­wiek skok tem­per­atur medi­um chłodzącego, mógł­by w znaczny sposób przy­czynić się do jakoś­ci pro­duk­tu koń­cowego. Nie pozwól Sobie na to! Chillery prze­mysłowe z dokład­noś­cią chłodzenia do +/- 0,1 oC. 

Kom­plek­sowe usłu­gi w zakre­sie doboru urządzeń, jak również sys­te­mu poz­wolą Ci na pracę nawet w najbardziej wyma­ga­ją­cych warunk­ach. Zyskaj przewagę nad konkurencją wybier­a­jąc urządzenia zna­j­du­jące się w Naszej ofer­cie. Swym Klien­tom gwaran­tu­je­my najwyższą jakość, efek­ty­wność na wysokim poziomie, a przede wszys­tkim bez­pieczeńst­wo w każdej chwili.

Zobacz jak wiele możesz zyskać!Wynajem chiller RTAA434 1000 kW

Kom­plek­sowe usłu­gi naj­mu sprzę­tu, a także urządzeń z zakre­su chłodzenia. Wyse­lekcjonowane pro­duk­ty najwyższej jakoś­ci w konkuren­cyjnych cenach. Ofer­tę Naszej Grupy posz­erza­ją zarówno usłu­gi w zakre­sie ser­wisu, naprawy i mod­ern­iza­cji agre­gatów wody lodowej renomowanych marek, w tym pro­du­cen­ta Trane. Wiemy jak ważnym ele­mentem jest w pełni wyda­j­na i bez­piecz­na pra­ca sys­temów chłodzenia. To co wyróż­nia Nas na tle konkurencji to innowa­cyjne pode­jś­cie, a przede wszys­tkim dbałość o szczegóły pozwala­jąc Nam na zachowanie najwyższych stan­dard­ów. Pozwól, aby Twoi­mi urządzeni­a­mi zaopiekowali się Specjaliści!

Urządzenie dostępne. Skontaktuj się z Nami już dziś!

Nowoczesne rozwiązania dopasowane pod Twoje wymagania:

 1. Innowa­cyjny sys­tem sterowa­nia opar­ty o sterown­ik Adap­tive Control
  Innowa­cyjny, jak również wyjątkowy pod każdym wzglę­dem. Najnowszej gen­er­acji sterown­ik zaprezen­towany przez fir­mę Trane pozwala Nam na osiąg­nię­cie pełnego potenc­jału urządzenia. Funkcjon­al­ność i bez­pieczeńst­wo w każdej chwili. Prosty w obsłudze pan­el pozwala na szy­bką i bezprob­le­mową zmi­anę danych para­metrów. Sterown­i­ki z serii Adap­tive Con­trol wyróż­nia pon­ad­to sys­tem oper­a­cyjny, który pozwala na zmi­enne obciąże­nie urządzenia.
 2. Sprężar­ki śrubowe serii CHHN o obniżonym poziomie głośności.
  Sprężar­ki śrubowe do dnia dzisiejszego są uważane za jedne z najlep­szych rozwiązań stosowanych w prze­mysłowych urządzeni­ach, gdzie wyda­jność odgry­wa wielką rolę. Przez blisko 50 lat udoskon­alana budowa oraz ele­men­ty najwyższej jakoś­ci pozwala­ją Nam na uzyskanie wysok­iej wyda­jnoś­ci oraz bez­pieczeńst­wo. Pon­ad­to aspek­tem prze­maw­ia­ją­cym właśnie za sprężarka­mi śrubowy­mi jest dłu­ga żywot­ność na poziomie, aż 15 lat.
 3. Wymi­en­nik ciepła płaszczowo-rurowy
  Płaszc­zowo-rurowe wymi­en­ni­ki ciepła wręcz znakomi­cie odna­j­du­ją się w każdym układzie chłodzenia. Zwięk­szona powierzch­nia wymi­any pozwala Nam na wręcz naty­ch­mi­as­towy efekt, przy­czy­ni­a­jąc się tym samym do zre­dukowa­nia roboc­zo-godzin urządzenia. Sto­su­jąc wymi­en­ni­ki ciepła płaszc­zowo-rurowe nie musisz obaw­iać się o straty wyda­jnoś­ci, czy bądź co gorsza jego zabrudze­nie. Dzię­ki najwyższej jakoś­ci mate­ri­ałom, zaawan­sowane­mu spawa­niu oraz nowoczes­nej tech­nologii tego typu wymi­en­ni­ki ciepła sprosta­ją prak­ty­cznie każde­mu wyzwaniu.
 4. Skraplacz typu V.
  Zmniejsze­nie gabary­tów urządzenia pozwala­jąc Nam na zachowanie stałej wyda­jnoś­ci. Wyse­lekcjonowane podze­społy wyróż­ni­a­jące się wysoką efek­ty­wnoś­cią pozwala­ją Nam na małe gabary­ty uzysku­jąc wyda­jność na poziomie 1000 kW. Zas­tosowana kon­strukc­ja typu V pon­ad­to pozwala Nam na pracę w najbardziej wyma­ga­ją­cych warunkach.
 5. Sys­tem kon­trol­no-pomi­arowy pozwala­ją­cy na przed­w­czesne usuwanie awarii.
  Każdy z Nas wie jak ważnym ele­mentem jest w pełni bez­piecz­na i wyda­j­na pra­ca układów chłodzenia, jak również sta­bi­liza­cji medi­um chłodzącego. Ter­az nie musisz się o to martwić! Najwyższej klasy pomi­ary para­metrów pra­cy urządzenia pozwala­ją Nam na przed­w­czesne usuwanie awarii, obniża­jąc tym samym ryzyko przesto­ju Twoich maszyn, bądź kadry pra­cown­iczej. Nowoczes­ny sys­tem kon­trol­no-pomi­arowy oraz zabez­piecza­ją­cy w jed­nym urządzeniu!

Specyfikacja techniczna urządzeń:Wynajem agregatów wody lodowej Trane RTAA434 1000 kW

 • Pro­du­cent: Trane
 • Mod­el: RTAA434
 • Moc chłod­nicza: 1050 kW / 1 MW
 • Zas­tosowany czyn­nik chłod­niczy oraz jego ilość: R404A
 • Ilość obiegów chłod­niczych: 3 obie­gi
 • Rok pro­dukcji: 2012 r.
 • Króćce połączeniowe:  kołnier­zowe fi160
 • Zakres pra­cy:  oC – 35 oC
 • Licz­ba oraz rodzaj sprężarek: 3 szt. sprężar­ka śrubowa
 • Ilość wenty­la­torów skraplacza: 20 szt.
 • Waga: 11000 kg
 • Ilość: 4 szt.

Wynajem agregatów wody lodowej

Kom­plek­sowe usłu­gi w zakre­sie naj­mu krótkoter­mi­nowego i dłu­goter­mi­nowego urządzeń chłod­niczych, a także kli­matyza­cyjnych renomowanych marek. Wciąż posz­erza­ją­ca się ofer­ta w połącze­niu z blisko 20 let­nim doświad­cze­niem pozwala Nam na najwyższej jakoś­ci dobór urządzeń pod ściśle określone wyma­gania Klien­ta. Chillery renomowanych pro­du­cen­tów w zakre­sie mocy od 1 kW, aż po chillery prze­mysłowe o wyda­jnoś­ci 1,2 MW. Najwyższa jakość, dogodne warun­ki naj­mu, a przede wszys­tkim bezpieczeństwo.

Wynajem chiller Trane RTAA434 1000 kW | Najem urządzeń HVAC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.